Zgłoszenie podejrzanych transakcji

Wymagania prawne

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pracownicy firmy HUGU Sp. z o.o. mają obowiązek raportowania o transakcjach czy osobach, co do których zachodzi podejrzenie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, nielegalnego obrotu papierami wartościowymi, wykorzystania lub nadużywania informacji poufnych, oszustwa, sprzeniewierzania funduszy czy innych przestępstw.

Każdy pracownik firmy HUGU Sp. z o.o. odpowiada za znajomość obowiązujących w nim procedur oraz za ich przestrzeganie. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem, dokumentami finansowymi bądź uczestniczą w procesowaniu transakcji.

W związku z powyższym firma HUGU Sp. z o.o. umożliwia swoim pracownikom za pomocą poniższego formularza zgłosić (anonimowo) informację o transakcjach, których okoliczności wskazują, że mogą mieć one związek z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

Zgłoszenie podejrzanych transakcji