Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest HUGU Sp. z o.o. z siedzibą w Mosinie. Szczegółowe informacje o danych kontaktowych Administratora a także o celach przetwarzania i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, okresie przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zawarte są w informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępnej na stronie WWW.HUGU.PL.

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podczas współpracy i wymiany korespondencji elektronicznej z naszą spółką przekazuje nam Pani/Pan pewne dane osobowe, na przykład w postaci imienia i nazwiska, adresu email czy numeru telefonu. Przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych poniżej.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „Rozporządzeniem”) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych będzie Hugu Sp. z o.o. z adres: ul. Stanisława Lema 16, 62-050 Mosina, KRS numer 0000493872 (spółka dalej zwana „Administratorem”). Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji na adres podany powyżej bądź na adres elektroniczny [email protected].

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

  • imię i nazwisko,
  • dane kontaktowe (email, numer telefonu, dane związane z innymi formami elektronicznego komunikowania się),
  • dane podmiotu, dla którego Pani/Pan pracuje wraz z danymi adresowymi i kontaktowymi tego podmiotu.

Jeśli Administrator otrzyma od Pani/Pana inne dane osobowe, również może je przetwarzać w celach wskazanych poniżej.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu:

  • kontaktu z Panią/Panem w sprawach związanych z zawartą umową i jej realizacją,
  • wypełnienia obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa,
  • wykonania praw i obowiązków Administratora wynikających z zawarcia przez Panią/Pana umowy z Administratorem bądź umowy, którą zawarł z Administratorem podmiot, dla której Pan/Pani pracuje,
  • kontaktu z Panią/Panem w związku ze świadczeniem usług na rzecz klientów Administratora,
  • utrzymania i rozwoju działalności przedsiębiorstwa Administratora, przez co należy rozumieć wewnętrzne raportowanie oraz zestawienia.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowiła konieczność wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, jak również prawnie uzasadnione interesy Administratora, polegające na współpracy z podmiotem, dla którego Pani/Pan pracuje oraz realizacją przez Administratora zadań związanych z wykonywaną przez siebie działalnością.

UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane osobom pracującym dla Administratora i pod jego kontrolą, jak również mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom dostarczającym usług z zakresu zarządzania jakością, usług zarządczych, usług prawnych.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania współpracy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, lub współpracy pomiędzy Administratorem a podmiotem, dla którego Pani/Pan pracuje, lub okres, przez który korzystanie z Pani/Pana danych osobowych wiązało się ze świadczeniem usług przez Administratora na rzecz jego Klientów. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane także po tym okresie przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy Rozporządzenia.

Aby wycofać wcześniej wyrażoną zgodę prosimy Panią/Pana o wysłanie wiadomość na adres [email protected] z krótką informacją, którą zgodę i w jakim zakresie chce Pan/Pani ją wycofać.